Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7601
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiểu quả của chính sách giao đất giao rừng tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định
Other Titles: Factors affecting efficiency of forest land allocation policy in An Lao district, Binh Dinh province
Authors: Huỳnh, Xuân Hương
Bùi, Xuân Vương
Keywords: Chính sách
Giao đất giao rừng
Kiến thức
Nhận thức
Mức độ tham vấn
Mức độ hỗ trợ nguồn vốn
Hiệu quả
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 8(117). 2017; Trang 58 - 63.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7601
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CacNhanToAnhHuong.TT.pdfTóm tắt74.02 kBAdobe PDFView/Open
CacNhanToAnhHuong.TV.pdfNội dung1.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.