Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7543
Title: Phân tích giá điện nút và giải quyết tắc nghẽn truyền tải cho thị trường điện bán buôn cạnh tranh
Other Titles: Locational marginal pricing analysis and transmission congestion management of competitive wholesale power market
Authors: Đinh, Thành Việt
Nguyễn, Hùng
Nguyễn, Tấn Hưng
Nguyễn, Thị Phương Dung
Keywords: Trào lưu công suất (PF)
Trào lưu công suất tối ưu (OPF)
Quy hoạch tuyến tính (LP)
Giá điện nút (LMP)
Quản lý tắc nghẽn truyền tải (TCM)
Thị trường điện bán buôn cạnh tranh Việt Nam (VWEM)
Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (SMO)
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(118). 2017, Quyển 1; Trang 73 - 77.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7543
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTichGiaDienNut.TT.pdfTóm tắt75.16 kBAdobe PDFView/Open
PhanTichGiaDienNut.TV.pdfNội dung1.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.