Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7540
Title: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mô phỏng quá trình truyền nhiệt - truyền chất trong khai thác than sử dụng phương pháp khí hóa than ngầm
Other Titles: Applied research on simulation software of heat and mass transfer in the process of underground coal gasfication
Authors: Nguyễn, Lê Hồng Sơn
Nguyễn, Hoàng Anh
Keywords: Khí hoá than ngầm
UCG
Truyền nhiệt và truyền chất UCG
Comsol multiphysics
Khí tổng hợp
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(118). 2017, Quyển 1; Trang 50 - 54.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7540
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuUngDung.TT.pdfTóm tắt73.95 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuUngDung.TV.pdfNội dung1.83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.