Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7536
Title: Phát triển du lịch Đà Nẵng theo hướng bền vững: nhân tố ảnh hưởng và các giải pháp
Other Titles: Sustainable tourism development in Da Nang City: relevant factors and solutions
Authors: Lê, Thế Giới
Lê, Đức Viên
Keywords: Giải pháp phát triển du lịch bền vững ở Đà Nẵng
Du lịch bền vững
Các nhân tố ảnh hưởng
Bền vững về kinh tế
Bền vững về xã hội
Bền vững về môi trường
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4(101).2016; Trang 102 - 106
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7536
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhatTrienDuLich.TT.pdfTóm tắt73.62 kBAdobe PDFView/Open
PhatTrienDuLich.TV.pdfNội dung229.72 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.