Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7525
Title: Kính hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao: công cụ quan trọng trong nghiên cứu vật liệu kích thước nano
Other Titles: High resolution transmission electron microscopy: an important tool for nano-scaled materials research
Authors: Lê, Thành Cương
Nguyễn, Đức Dũng
Tạ, Quốc Tuấn
Ngô, Ngọc Hà
Phạm, Thành Huy
Keywords: Hiển vi điện tử truyền qua
HR-TEM
Vật liệu nano
Phân tích cấu trúc
Cấu trúc tinh thể
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(118). 2017, Quyển 1; Trang 19 - 24.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7525
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KinhHienViDienTu.TT.pdfTóm tắt73.94 kBAdobe PDFView/Open
KinhHienViDienTu.TV.pdfNội dung2.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.