Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7511
Title: Nghiên cứu hành vi sử dụng thuốc trừ sâu của nông hộ theo hướng tiếp cận tăng trưởng xanh: nghiên cứu tại thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Research on farmers’ pesticide use with the green growth approach: the case of Dien Ban, Quang Nam province
Authors: Đoàn, Gia Dũng
Lương, Tình
Bùi, Thị Mai Trúc
Keywords: Hành vi sử dụng
Nhận thực
Lợi ích kinh tế
Thuốc trừ sâu
Tăng trưởng xanh
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4(101).2016; Trang 96 - 101
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7511
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTichHanhVi.TT.pdfTóm tắt78.05 kBAdobe PDFView/Open
PhanTichHanhVi.TV.pdfNội dung287.76 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.