Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7507
Title: Ẩn dụ tri nhận về mùa đông trong những bài hát tiếng Việt ở thế kỉ XX
Other Titles: Conceptual metaphor of winter in twentieth century Vietnamese songs
Authors: Sỹ, Thị Thơm
Keywords: Ẩn dụ ý niệm
Ẩn dụ cấu trúc
Ẩn dụ bản thể
Ẩn dụ định hướng
Miền đích
Miền nguồn
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4(101).2016; Trang 73 - 77
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7507
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AnDuTriNhan.TT.pdfTóm tắt71.73 kBAdobe PDFView/Open
AnDuTriNhan.TV.pdfNội dung276.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.