Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7491
Title: Tác động của đầu tư công tới mức đầu tư tư nhân ở Việt Nam - trường hợp tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Impacts of public investment on private investment in Viet Nam - case of Quang Nam province
Authors: Bùi, Quang Bình
Lê, Phước Hoài Bảo
Keywords: Đầu tư
Đầu tư công
Đầu tư tư nhân
Tăng trưởng kinh tế
Ảnh hưởng của đầu tư công
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 10(119). 2017; Trang 1 - 5.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7491
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TacDongCuaDauTu.TT.pdfTóm tắt83.47 kBAdobe PDFView/Open
TacDongCuaDauTu.TV.pdfNội dung850.21 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.