Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7476
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức về môi trường, quản lí tài nguyên thiên nhiên của cộng đồng dân cư ven biển Tỉnh Thừa Thiên Huế
Other Titles: Actual state and measures to raise awareness of the environment and natural resource management of communities in the coastal areas of Thua Thien Hue province
Authors: Nguyễn, Hoàng Sơn
Phan, Anh Hằng
Lê, Văn Tin
Nguyễn, Ngọc Chương
Keywords: Thực trạng nhận thức
Môi trường
Tài nguyên
Cộng đồng dân cư
Vùng ven biển
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4(101).2016; Trang 38 - 42
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7476
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThucTrangVaGiaiPhap.TT.pdfTóm tắt73.6 kBAdobe PDFView/Open
ThucTrangVaGiaiPhap.TV.pdfNội dung239.22 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.