Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7453
Title: Mô hình hóa sự hình thành NOx trong buồng cháy động cơ Diesel
Other Titles: Modelling of NOx Formation in Combustion Chamber of Diesel Engine
Authors: Bùi, Văn Ga, PGS.TSKH.
Trần, Thanh Hải Tùng, TS.
Keywords: NOx
Buồng cháy động cơ Diesel
Mô hình hóa
Issue Date: 2001-01-06
Abstract: Tiếp theo các báo cáo trước đây liên quan đến sự hình thành CO, bồ hóng trong quá trình cháy [10], [11], [12], báo cáo này giới thiệu mô hình tính toán sự hình thành NOx trong buồng cháy động sơ Diesel phun gián tiếp. Trong mô hình này quá trình cháy được thể hiện bằng hai ngọn lửa khuếch tán còn nồng độ NOx được tính toán theo hệ phương trình động lộc học phản ứng của ANNAND. Kết quả tính toán rất phù hợp với số liệu thực nghiệm đo được trên động cơ HUBOTA
Description: Tuyển tập toàn văn các báo cáo tại Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lí và hóa lí thuyết, Hà Nội 06-01-2001, trang 203-209
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7453
Appears in Collections:Công trình Nghiên cứu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoHinhHoa.TV.PDFNội4.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.