Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7392
Title: Thuộc tính của bê tông sử dụng bột thủy tinh thải y tế như cốt liệu mịn - một số kết quả ban đầu
Other Titles: Based on properties of concrete, using waste medical glass powder as fine aggregate - some initial results
Authors: Nguyễn, Quang Hòa
Trần, Quang Hưng
Trần, Minh Quân
Keywords: Bê tông
Thủy tinh thải y tế
Bột thủy tinh
Cốt liệu
Cường độ chịu nén
Độ sụt
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 3; Trang 40 – 43.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7392
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThuocTinhCuaBeTong.TT.pdfTóm tắt78.43 kBAdobe PDFView/Open
ThuocTinhCuaBeTong.TV.pdfNội dung3.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.