Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7382
Title: Sơ bộ đánh giá và xếp hạng năng lực của nhà thầu xây dựng dựa trên phương pháp phân tích thứ bậc
Other Titles: Preliminary assessment and ranking of bidders' qualification using analytical hierarchy process
Authors: Trương, Thị Thu Hà
Đặng, Hữu Luân
Keywords: Năng lực nhà thầu
Hồ sơ dự thầu
Năng lực và kinh nghiệm
Phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)
Quyết định theo đa tiêu chí
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 3; Trang 23 – 28
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7382
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SoBoDanhGia.TT.pdfTóm tắt77.01 kBAdobe PDFView/Open
SoBoDanhGia.TV.pdfNội dung3.83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.