Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7343
Title: Nghiên cứu sản xuất mêtan lỏng
Other Titles: Research on the production of liquid methane
Authors: Trần, Thanh Sơn
Phan, Qúi Trà
Keywords: Mêtan
Hoá lỏng mêtan
Kỹ thuật cryo
Chu trình cascade
Khí thiên nhiên
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 2; Trang 105 – 109.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7343
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuSanXuatMetan.TT.pdfTóm tắt65.96 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuSanXuatMetan.TV.pdfNội dung603.45 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.