Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7257
Title: Mô phỏng mức độ nguy hiểm do vỡ đập Long Sơn 1 Hồ Phú Ninh
Other Titles: Stimulation of danger levels due to breakage of Long Son 1 Dam of Phu Ninh Reservoir
Authors: Nguyễn, Chí Công
Lê, Xuân Cường
Trần, Quốc Danh
Keywords: MIKE NAM
MIKE 21
PMF
Hồ Phú Ninh
Vỡ đập
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 11(96).2015, Quyển 1; Trang 16-20
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7257
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoPhongMucDoNguyHiem.TT.pdfTóm tắt89.66 kBAdobe PDFView/Open
MoPhongMucDoNguyHiem.TV.pdfNội dung873.57 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.