Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7170
Title: Nghiên cứu thực nghiệm xác định ảnh hưởng của nhiệt độ tác nhân sấy đến quá trình sấy muối tinh trên máy sấy tầng sôi liên tục
Other Titles: Experimental research define influence of the hot air temperature on the process of refined salt on the continuous fluidized bed dryer
Authors: Bùi, Trung Thành
Phạm, Quang Phú
Keywords: Máy sấy tầng sôi
Muối tinh
Quy hoạch thực nghiệm
Hiệu suất thu hồi sản phẩm
Độ ẩm sản phẩm
Tiêu hao nhiệt lượng riêng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(118).2017, Quyển 2. Trang 51 - 55
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7170
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuThucNghiemXacDinh.TT.pdfTóm tắt86.01 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuThucNghiemXacDinh.TV.pdfNội dung795.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.