DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
NCKH của sinh viên >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3533

Nhan đề: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của chuột nhắt trắng dòng thuần (Mus musculus) trong điều kiện nuôi lồng tại Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Từ khoá: Chuột nhắt trắng
Mus musculus
Năm xuất bản: 2002
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3533
Appears in Collections:NCKH của sinh viên

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KHTN02-2.pdfMục lục620,74 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback