Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10649
Title: Nghiên cứu sự phân bố của vi sinh vật đất trong vùng rễ cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides) ở một số địa phương tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng
Other Titles: A study on the distribution of soil microorganisms in Vetiver (Vetiveria zizanioides) grass rhizospheres in some localities of Quang Nam province and Da Nang city
Authors: Võ, Văn Minh
Nguyễn, Xuân Hương
Đỗ, Thu Hà
Keywords: Phân bố
Vi sinh vật đất
Rễ vetiver
Vùng rễ
Tính chất đất
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(90). 2015; Trang 148 - 151.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10649
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuSuPhanBo.TT.pdfTóm tắt102.99 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuSuPhanBo.TV.pdfNội dung529.83 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.