Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10638
Title: Phát hiện nhiễu loạn điện áp bằng phương pháp biến đổi wavelet rời rạc
Other Titles: Detection of voltage disturbances using discrete wavelet transforming method
Authors: Đinh, Thành Việt
Nguyễn, Hữu Hiếu
Ngô, Minh Khoa
Keywords: Lưới điện phân phối
Chất lượng điện áp
Nhiễu loạn điện áp
Biến đổi wavelet
Matlab/Simulink
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(90). 2015; Trang 110 - 115.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10638
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhatHienNhieuLoanDienAp.TT.pdfTóm tắt97.63 kBAdobe PDFView/Open
PhatHienNhieuLoanDienAp.TV.pdfNội dung735.09 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.