Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10629
Title: Ứng dụng phương pháp phân tích thành phần chính cho bài toán dự báo phụ tải điện ngắn hạn
Other Titles: Applying the method of principal component analysis to short-term load forecasting in electrical power system
Authors: Quản, Quốc Cường
Nguyễn, Xuân Vinh
Nguyễn, Đức Thành
...
Keywords: Thành phần chính
Mạng nơron
Phụ tải điện ngắn hạn
Mạng truyền thẳng nhiều lớp
Sai dố trung bình phần trăm tuyệt đối
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(90). 2015; Trang 15 - 18.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10629
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDung.TT.pdfTóm tắt98.5 kBAdobe PDFView/Open
UngDung.TV.pdfNội dung635.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.