Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10614
Title: Lập bảng cân đối liên ngành theo giá cơ bản: cách tiếp cận từ bảng cung ứng và bảng sử dụng sản phẩm
Other Titles: Establishing the input-output table at basic prices: an approach from the supply table and table
Authors: Nguyễn, Mạnh Toàn
Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Giả thiết công nghệ sản phẩm
Giả thiết công nghệ ngành kinh tế
Bảng IO
Bảng SUT
Giá cơ bản
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(89). 2015; Trang 138 - 142.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10614
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LapBangCanDoiLienNganh.TT.pdfTóm tắt90.99 kBAdobe PDFView/Open
LapBangCanDoiLienNganh.TV.pdfNội dung416.36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.