Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10602
Title: Yếu tố ảnh hưởng đến ý định của nhà đầu tư nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Other Titles: Factors affecting the intentions of foreign investors in the key economic regions of central Viet Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Anh
Keywords: Thể chế
Cơ sở hạ tầng
Lao động
Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
FDI
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(89). 2015; Trang 83 - 86.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10602
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YeuToAnhHuongDenYDinh.TT.pdfTóm tắt95.3 kBAdobe PDFView/Open
YeuToAnhHuongDenYDinh.TV.pdfNội dung419.46 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.