Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10590
Title: Gian lận trong những giao dịch bán hàng với các bên liên quan: thủ thuật gian lận và giải pháp giảm thiểu gian lận
Other Titles: Fraudulent sales of goods to related party transactions: tricks of fraudulent financial reporting and measures for prevention
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà
Keywords: Gian lận
Các bên liên quan
Minh bạch thông tin tài chính
Đơn vị có mục đích đặc biệt
Chuyển giá
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(89). 2015; Trang 108 - 112.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10590
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GianLan.TT.pdfTóm tắt202.95 kBAdobe PDFView/Open
GianLan.TV.pdfNội dung464 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.