Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10575
Title: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước tại thành phố Đà Nẵng
Other Titles: State governing of non-state enterprises in Danang city
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà
Keywords: Cơ chế
Chính sách
Doanh nghiệp ngoài nhà nước
Quản lý nhà nước
Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 02(87). 2015; Trang 108 - 112.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10575
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QuanLyNhaNuoc.TT.pdfTóm tắt88.84 kBAdobe PDFView/Open
QuanLyNhaNuoc.TV.pdfNội dung435.94 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.