Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10567
Title: Sĩ nhân trên chiếc cầu khoa cử bắc giữa Đạo Thống và Thế Quyền (Lạm bàn nội hàm văn hóa tiểu thuyết Nho Lâm Ngoại Sử
Other Titles: Confucian intellectuals on the examination bridge between the Orthodoxy and Royal Power (a discussion beyond our competence on the cultural connotation of The Scholars
Authors: Lê, Thời Tân
Keywords: Nho Lâm Ngoại Sử
Khoa cử văn bát cổ
Nô dịch
Sĩ nhân
Thức nhận lại chủ đề tiểu thuyết
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 02(87). 2015; Trang 82 - 86.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10567
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SiNhan.TT.pdfTóm tắt97.34 kBAdobe PDFView/Open
SiNhan.TV.pdfNội dung621.92 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.