Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10553
Title: Tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp ở các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực Dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ: Thực trạng và giải pháp
Other Titles: Strengthening vocational education in Ethnic Minorities Boarding Schools to meet the needs of human resources development in the Northwest Highlands, the Western Highlands and the Western South of Vietnam: Realities and solutions
Authors: Ngô, Quang Sơn
Ngô, Anh Quang
Keywords: Phổ thông Dân tộc Nội trú cấp Trung học cơ sở
Phổ thông Dân tộc Nội trú cấp Trung học phổ thông
Giáo dục hướng nghiệp
Phát triển nguồn nhân lực
Dân tộc thiểu số
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(70). 2013; Trang 39 - 45.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10553
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TangCuongCongTacGiaoDucHuongNghiep.TT.pdfTóm tắt211.03 kBAdobe PDFView/Open
TangCuongCongTacGiaoDucHuongNghiep.TV.pdfNội dung370.44 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.