Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10549
Title: So sánh một vài ẩn dụ ý niệm về cảm xúc của con người trong truyện ngắn Việt Nam 2009 và truyện ngắn Trung Quốc 2009
Other Titles: Several cognitive metaphors of human emotions in comparision with Vietnamese and Chinese short stories in 2009
Authors: Nguyễn, Ngọc Chinh
Chế, Trần Diệu Ánh
Keywords: Ngôn ngữ học tri nhận
Ẩn dụ ý niệm
Tâm hồn nhân vật
Cơ sở kinh nghiệm
Bối cảnh
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(70). 2013; Trang 1 - 8.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10549
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SoSanhMotVaiAnDuYNiem.TT.pdfTóm tắt203.63 kBAdobe PDFView/Open
SoSanhMotVaiAnDuYNiem.TV.pdfNội dung586.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.