Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10548
Title: Nghiên cứu mức độ và đặc điểm trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Other Titles: A reserch on levels and characteristics of emotional intelligence of Pedagogical University studens, the University of Danang
Authors: Nguyễn, Thị Trâm Anh
Nguyễn, Thị Anh Khoa
Ngô, Thị Thẩm
...
Keywords: Trí tuệ cảm xúc
Hiểu cảm xúc
Điều khiển cảm xúc
Sinh viên
Bản thân
Người khác
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(70). 2013; Trang 15 - 19.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10548
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuMucDo.TT.pdfTóm tắt99.22 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuMucDo.TV.pdfNội dung337.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.