Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10531
Title: Phân cụm dựa trên Logic mờ trong khảo sát thời gian sống cho mạng cảm biến không dây
Other Titles: Clustering based on fuzzy Logic for surveying lifetime in the wireless sensor network
Authors: Phạm, Thị Dung
Lê, Văn Sơn
Lê, Thành Công
...
Keywords: WSN
Logic mờ
Phương pháp phân cụm
FIS
Hàm thành viên
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 12(97). 2015, Quyển 2; Trang 10 - 14.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10531
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanCumDuaTrenLogicMo.TT.pdfTóm tắt93.16 kBAdobe PDFView/Open
PhanCumDuaTrenLogicMo.TV.pdfNội dung899.27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.