Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10530
Title: Phân tích khả năng kiểm thử chương trình hướng đối tượng Java
Other Titles: Testability analysis of Java object - oriented programs
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hoài
Nguyễn, Thanh Bình
Keywords: Chất lượng phần mềm
Phân tích khả năng kiểm thử
Độ đo
Phần mềm hướng đối tượng
Chương trình hướng đối tượng Java
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 12(97). 2015, Quyển 2; Trang 25 - 29.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10530
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTichKhaNangKiemThu.TT.pdfTóm tắt92.14 kBAdobe PDFView/Open
PhanTichKhaNangKiemThu.TV.pdfNội dung460.37 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.