Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10524
Title: Ứng dụng Sandbox phân tích mã độc trên môi trường phân tán
Other Titles: Appying Sandbox to malware analysis in a distributed environment
Authors: Nguyễn, Tấn Khôi
Trần, Thanh Liêm
Keywords: Sandbox
Tính toán
Mã độc
Phân tán
Mạng
An toàn
Bảo mật
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 12(97). 2015, Quyển 2; Trang 35 - 40.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10524
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungSandboxPhanTichMaDoc.TT.pdfTóm tắt90.15 kBAdobe PDFView/Open
UngDungSandboxPhanTichMaDoc.TV.pdfNội dung642.62 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.