Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10518
Title: Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi trạng thái áp dụng trong quy trình phát triển phần mềm thích nghi
Other Titles: Research Solutions for State Transfer Applied in Adaptive Software Development Process
Authors: Huỳnh, Ngọc Thọ, TS.
Nguyễn, Văn Bình, ThS.
Nguyễn, Anh Tuấn, ThS.
Keywords: Phát triển phần mềm
Phần mềm thích nghi
Quy trình phát triển
Đặc tả phần mềm
Tính thích nghi
Công nghệ thông tin
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2018-ĐN07-03; 124 trang.
Table of contents: Chương 1. Nghiên cứu tổng quan; Chương 2. Quy trình phát triển phần mềm thích nghi; Chương 3. Quản lý chuyển đổi trạng thái trong phần mềm thích nghi.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10518
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhNgocTho.TT.pdfTóm tắt2.36 MBAdobe PDFView/Open
HuynhNgocTho.TV.pdfToàn văn6.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.