Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10512
Title: Xác lập mô hình và các thông số cơ bản của hệ thống năng lượng liên thông hybrid biogas-năng lượng mặt trời phù hợp với điều kiện sản xuất và đời sống ở nông thôn Việt Nam
Other Titles: Establishing models and basic parameters of the biogas-solar hybrid energy system applying in rural Vietnam area
Authors: Bùi, Thị Minh Tú, PGS.TS.
Nguyễn, Hữu Hiếu, PGS.TS.
Võ, Anh Vũ, ThS.
Cao, Xuân Tuấn, TS.
Lê, Minh Tiến, TS.
Trần, Anh Tuấn, ThS.
Vũ, Vân Thanh, KS.
Keywords: Kỹ thuật công nghệ
Năng lượng mặt trời
Năng lượng tái tạo
Hệ thống năng lượng thông minh
Lưới điện
Phối hợp điện năng
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài thuộc Chương trình Khoa học & Công nghệ cấp Bộ năm 2018. Mã số: CTB2018-DNA.04; 217 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Khảo sát nhu cầu năng lượng cho sản xuất và đời sống ở một số khu vực nông thôn Việt Nam; Chương 3.Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết kế hệ thống năng lượng tái tạo; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10512
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiThiMinhTu.TT.pdfTóm tắt1.68 MBAdobe PDFView/Open
BuiThiMinhTu.TV.pdfToàn văn27.87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
BuiThiMinhTu.jpgBia812.36 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.