Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10511
Title: Nghiên cứu cách diễn đạt tương đương câu vô nhân xưng từ tiếng Pháp sang tiếng Việt
Other Titles: Studies of the Equivalent Means of Expression of the Impersonal Sentence from French to Vietnamese
Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang
Lê, Thị Ngọc Hà
Nguyễn, Thị Thanh Huệ
Trần, Gia Nguyên Thy
Keywords: Câu vô nhân xưng
Cách diễn đạt tương đương
Tiếng Pháp sang tiếng Việt
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2018-ĐN05-19; 124 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận; Chương 2. Kết quả nghiên cứu và bình luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10511
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuTrang.TT.pdfTóm tắt1.07 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuTrang.TV.pdfToàn văn8.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.