Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10510
Title: Ứng dụng mô hình quản trị tinh gọn vào các doanh nghiệp sản xuất tại khu vực Tây Nguyên
Other Titles: Application Model of Lean Manufacturing in Production Enterprises in Central Highland
Authors: Nguyễn, Ngọc Thảo Vy
Phan, Thị Thanh Trúc
Nguyễn, Thị Hoa
Nguyễn, Thị Hằng
Keywords: Quản trị tinh gọn
Doanh nghiệp sản xuất
Lãng phí
Tây Nguyên
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-ĐN08-04; 207 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sỏ lý luận về quản trị sản xuất tinh gọn trong các doanh nghiệp sản xuất; Chương 2. Thực trạng quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp sản xuất khu vực Tây Nguyên; Chương 3. Giải pháp ứng dụng mô hình quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp sản xuất khu vực Tây Nguyên.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10510
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNgocThaoVy.TT.pdfTóm tắt2.61 MBAdobe PDFView/Open
NguyenNgocThaoVy.TV.pdfToàn văn16.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.