Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10486
Title: Mô phỏng thuật toán lập lịch trong tính toán lưới
Other Titles: Simulation of scheduling algorithm in grid computing
Authors: Trần, Hồ Thủy Tiên
Keywords: Tính toán lưới
Mô phỏng lưới
Tài nguyên
Bộ môi giới tài nguyên
Các phần tử xử lý
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 12(97). 2015, Quyển 2; Trang 58 - 63.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10486
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoPhongThuatToanLapLich.TT.pdfTóm tắt89.81 kBAdobe PDFView/Open
MoPhongThuatToanLapLich.TV.pdfNội dung513.24 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
12(97).15.jpgBia89.82 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.