Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10451
Title: Đặc tính điện tử và quang điện tử của các linh kiện điện tử hiệu suất cao có cấu trúc nano
Other Titles: Electronic and Optoelectronic Properties of High-Performance Nanostructured Electronic Devices
Authors: Nguyễn, Linh Nam, TS.
Phạm, Thị Thảo Khương, ThS.
Nguyễn, Thanh Hội, TS.
Dương, QuangThiện, ThS.
Keywords: Lỗ nano
Linh kiện điện tử nano
Hiệu suất quang cao
Hạt nano ZnO
Màng nano MoS₂
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2018-ĐN06-11; 135 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan; Chương 2. Nền tảng kỹ thuật; Chương 3. Quy trình chế tạo lỗ nano trên màng SI₃N₄ và đặc tính quang học lỗ nano kim loại; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10451
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenLinhNam.TT.pdfTóm tắt1.39 MBAdobe PDFView/Open
NguyenLinhNam.TV.pdfToàn văn12.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.