Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10425
Title: Ảnh hưởng của sự biến động giá dầu thô lên đầu tư và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp
Other Titles: The Impact of Crude Oil Price Uncertainty on Corporate Investment and Financial Efficiency
Authors: Nguyễn, Thành Đạt, TS.
Phan, Đình Hoàng Bách, TS.
Hoàng, Dương Việt Anh, TS.
Trần, Vương Thảo, TS.
Vương, Bảo Bảo, ThS.
Keywords: Biến động giá dầu
Đầu tư công ty
Hiệu quả tài chính
Khủng hoảng tài chính
Đặc điểm công ty
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2018-ĐN04-09; 152 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý thuyết và tổng quan các nghiên cứu trước đây về tác động của giá dầu đến thị trường chứng khoán, đầu tư và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp; Chương 2. Tác động của biến động giá dầu đến đầu tư của doanh nghiệp; Chương 3. Tác động của sự biến động giá dầu đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10425
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThanhDat.TT.pdfTóm tắt2.01 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThanhDat.TV.pdfToàn văn13.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.