Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10343
Title: Nghiên cứu cải thiện chất lượng tiếng nói tiếng Việt dựa trên mô hình xác suất
Other Titles: A Study on Improving the Quality of Vietnamese Speech Synthesis System based on Statistical Model
Authors: Ninh, Khánh Duy, TS.
Huỳnh, Hữu Hưng, TS.
Nguyễn, Văn Quý, CN.
Keywords: Tổng hợp tiếng nói
Mô hình xác suất
Chuẩn hóa văn bản
Xử lý tiếng Việt
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-38-TT; 197 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng hợp tiếng nói dùng mô hình Markov ẩn; Chương 2. Phát triển mô-đun xử lý ngôn ngữ tự nhiên; Chương 3. Xây dựng hệ thống tổng hợp tiếng nói theo phương pháp thích nghi người nói.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10343
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NinhKhanhDuy.TT.pdfTóm tắt2.03 MBAdobe PDFView/Open
NinhKhanhDuy.TV.pdfToàn văn18.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.