Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10341
Title: Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của thủy tinh pha tạp nguyên tố đất hiếm nhằm ứng dụng trong lĩnh vực thông tin quang và vật liệu chiếu sáng rắn
Other Titles: Research on Manufacturing and Optical Properties of Rare earth Ions Doped in Glass for Optical Information and Solid Lighting Materials Application
Authors: Trần, Thị Hồng, TS.
Lê, Văn Thanh Sơn, ThS.
Trần, Thị Hương Xuân, ThS.
Keywords: Thủy tinh
Vật liệu chiếu sáng rắn
Tính chất quang
Nguyên tố đất hiếm
Thông tin quang
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: B2016-DNA-42-TT; 221 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan lý thuyết; Chương 2. Thực nghiệm; Chương 3. Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của Eu³⁺ trong vật liệu thủy tinh; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10341
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiHong.TT.pdfTóm tắt3.36 MBAdobe PDFView/Open
TranThiHong.TV.pdfToàn văn13.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.