Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10340
Title: Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng và đề xuất giải pháp phòng ngừa các loài thực vật ngoại lai xâm hại tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà-Núi Chúa thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Assess the Impacts and Propose Solutions to Prevent Invasive Alien Species in Ba Na – Nui Chua Nature Reserve, Da Nang city
Authors: Phạm, Thị Kim Thoa, PGS.TS.
Keywords: Thực vật ngoại lai xâm hại
Ảnh hưởng
Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa
Giải pháp phòng ngừa
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2018.DNA.02; 106 trang.
Table of contents: Chương 1: Đặt vấn đề; Chương 2: Mục tiêu, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả nghiên cứu.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10340
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiKimThoa.TT.pdfTóm tắt2.48 MBAdobe PDFView/Open
PhamThiKimThoa.TV.pdfToàn văn10.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PhamThiKimThoa.jpgBia343.69 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.