Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10290
Title: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp trước sự xâm thực, ăn mòn tự nhiên một số cầu đường sắt ở khu vực Miền Trung
Other Titles: Investigation of Railway Bridge Behavior under Corrossion Attack in Middle Area of Vietnam
Authors: Phạm, Mỹ, TS.
Đặng, Công Thuật, PGS.TS.
Lê, Cao Tuấn, ThS.
Đinh, Ngọc Hiếu, ThS.
Đinh, Hoàng Nhật Huy, KS.
Keywords: Ăn mòn
Kết cấu thép
Kết cấu cầu
Động lực học đa đối tượng
Phân tích phần tử hữu hạn
Issue Date: 2019-11
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-ĐN02-28; 221 trang.
Table of contents: Chương 1: Nghiên cứu tổng quan xâm thực ăn mòn cầu đường sắt; Chương 2: Cơ sở lý thuyết phân tích tác động ăn mòn của cầu thép; Chương 3: Mô hình tải trọng, phân tích kết quả mô phỏng và đánh giá độ tin cậy của kết cấu.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10290
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamMy.TT.pdfTóm tắt2.85 MBAdobe PDFView/Open
PhamMy.TV.pdfToàn văn15.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PhamMy.SP.pdfSản phẩm10.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.