Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10283
Title: Thực trạng và biện pháp quản lý công tác kiểm tra nội bộ tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Situation and management measures of internal inspection at secondary schools in Ngu Hanh Son district, Da Nang city
Authors: Lê, Đình Sơn
Phạm, Quốc Tuấn
Keywords: Kiểm tra
Đánh giá
Thực trạng
Quản lý
Giáo dục
Trường trung học cơ sở
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 10(95). 2015; Trang 15 - 18.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10283
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThucTrangVaBienPhapQuanLy.TT.pdfTóm tắt92.26 kBAdobe PDFView/Open
ThucTrangVaBienPhapQuanLy.TV.pdfNội dung426.56 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.