Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10265
Title: Liên kết giữa các địa phương trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: trường hợp liên kết với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung của tỉnh Bình Định
Other Titles: Cooperation among local governments in attracting foreign direct investment: the case of Binh Dinh province in the key economic zone of central Viet Nam
Authors: Nguyễn, Hiệp
Phan, Văn Toàn
Keywords: Liên kết vùng
Vùng kinh tế trọng điểm
Miền Trungq
Thu hút FDI
Bình Định
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 10(95). 2015; Trang 69 - 75.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10265
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LienKet.TT.pdfTóm tắt92.05 kBAdobe PDFView/Open
LienKet.TV.pdfNội dung494 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.