Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10260
Title: Nhân tố tác động đến quản lý nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Trị
Other Titles: Factors that affect ODA management in Quang Tri province
Authors: Lê, Nữ Minh Phương
Nguyễn, Thị Thương Huyền
Keywords: ODA
Quản lý
Thủ tục hành chính
Tổ chức thực hiện
Qui phạm pháp luật
Công tác giải ngân
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 10(95). 2015; Trang 76 - 81.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10260
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NhanToTacDong.TT.pdfTóm tắt90.48 kBAdobe PDFView/Open
NhanToTacDong.TV.pdfNội dung438.4 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.