Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10257
Title: Dự tính áp lực bơm trực tiếp từ các thông số thành phần bê tông
Other Titles: Calculation of the Pumping Pressure from Concrete Composition
Authors: Mai, Chánh Trung, TS.
Nguyễn, Hoàng Vĩnh, ThS.
Nguyễn, Văn Vinh, ThS.
Keywords: Thông số bơm
Ma sát bề mặt
Hằng số nhớt
Ngưỡng trượt
Khả năng bơm
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017 - DDN02 - 35; 155 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về công nghệ bơm bê tông; Chương 2: Vật liệu, thiết bị và chương trình thí nghiệm; Chương 3: Phân tích kết quả thí nghiệm; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10257
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaiChanhTrung.TT.pdfTóm tắt2.07 MBAdobe PDFView/Open
MaiChanhTrung.TV.pdfToàn văn11.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.