Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10227
Title: Kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết đối với Kiểm toán viên: Mức độ đáp ứng yêu cầu thực tiễn của sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiểm toán ở Việt Nam
Other Titles: Skills, Knowledge, and Attitudes Important for Auditors: The Level Graduates from Auditing Programs of Vietnam’s Universities Meet Employers’ Expectation
Authors: Phạm, Hoài Hương, TS.
Nguyễn, Thị Thanh Huyền, ThS.
Trần, Hồng Vân, ThS.
Lê, Thị Kim Yến, ThS.
Keywords: Đào tạo kiểm toán
Kiến thức
Kỹ năng
Thái độ
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-ĐN04-02; 123 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết đối với kiểm toán viên và các nghiên cứu liên quan; Chương 2: Thiết kế nghiên cứu; Chương 3: Kết quả nghiên cứu.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10227
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamHoaiHuong.TT.pdfTóm tắt1.95 MBAdobe PDFView/Open
PhamHoaiHuong.TV.pdfToàn văn16.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.