Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10192
Title: Thuật toán mạng nơron truyền thẳng đa lớp cho phân loại tiếng nói trong trong điều khiển xe lăn điện cho người tàn tật
Other Titles: MLFNN algorithm for speech classification in electrical wheelchair control for disabled people
Authors: Nguyễn, Thanh Hải
Keywords: Trích đặc trưng MFCC
Phân loại tiếng nói
5 lệnh tiếng nói
Bộ lọc thông thấp Hamming
Mạng truyền thẳng đa lớp
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(94). 2015; Trang 23 - 27.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10192
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThuatToanMangNoron.TT.pdfTóm tắt94.62 kBAdobe PDFView/Open
ThuatToanMangNoron.TV.pdfNội dung759.06 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.