Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10138
Title: Nghiên cứu xác định tổng lượng phát thải khí nhà kính từ hệ thống quản lý chất thải chăn nuôi heo tại Đà Nẵng
Other Titles: Determining the total amount of green house gas from the waste management system of pig-farming in Da Nang city
Authors: Đặng, Thị Đoan
Trần, Văn Quang
Phạm, Đình Long
Keywords: Chất thải chăn nuôi heo
Hệ số phát thải CH4
Hệ thống quản lý phân
CO2e
Phát thải khí nhà kính
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(94). 2015; Trang 10 - 13.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10138
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuXacDinh.TT.pdfTóm tắt102 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuXacDinh.TV.pdfNội dung457.94 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.