Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10136
Title: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc thay đổi cấp áp lực ban đầu trong thí nghiệm nén Oedometer đối với chất dính dẻo mềm
Other Titles: Researching the effects of changing the initial pressure in the Oedometer compression test with soft plastic soil
Authors: Nguyễn, Thị Phương Khuê
Nguyễn, Thu Hà
Keywords: Thí nghiệm nén Oedometer
Áp lực tiền cố kết
Chỉ số nén lún
Hệ số cố kết
Đất dính dẻo mềm
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(94). 2015; Trang 35 - 40.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10136
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuSuAnhHuong.TT.pdfTóm tắt96.63 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuSuAnhHuong.TV.pdfNội dung618.87 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.