Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10133
Title: Nghiên cứu sự thay đổi thành phần và tính chất nước thải đô thị thành phố Đà Nẵng theo thời gian và không gian nhằm tối ưu hóa về kinh tế và môi trường nhằm đề xuất các giải pháp xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải đô thị thành phố
Other Titles: Study On the Variation of Urban Wastewater Characteristic and Component in Danang according to Time and Space for Economic and Environment Optimisation to Propose the Solution for Setting Up and Operating the Urban Wastewater Treatment System
Authors: Lê, Năng Định, TS.
Lê, Thị Xuân Thùy, TS.
Hoàng, Ngọc Ân, ThS.
Đồng, Thị Ngọc Sinh, KS.
Keywords: Nước thải đô thị
Tính chất
Thành phần
Theo không gian thời gian
Môi trường
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: B2016-DNA-31-TT; 174 trang.
Table of contents: Chương 1: Phân tích điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu; Chương 2: Đánh giá hiện trạng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại lưu vực nghiên cứu; Chương 3: Đánh giá đặc điểm và đề xuất giải pháp thu gom, xử lý nước thải tại lưu vực nghiên cứu.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10133
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeNangDinh.TT.pdfTóm tắt638.29 kBAdobe PDFView/Open
LeNangDinh.TV.pdfToàn văn19.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.